Przejdź do treści
Strona główna " Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności Rolv.pl została zaktualizowana 22 kwietnia 2024 r.

W Rolv.pl wiemy, jak ważna jest dla Ciebie Twoja prywatność. Dlatego przyjęliśmy najwyższe standardy jej ochrony, jasno określając sposoby, w jakie gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane.

Niniejsza polityka prywatności ma na celu ochronę prywatności użytkowników.

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.rolv.pl, której operatorem jest ROLV Group Sp. z o.o. Brak akceptacji przez Klienta niniejszej Polityki Prywatności będzie równoznaczny z brakiem możliwości pełnego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu.

§1 Definicje

Dla celów niniejszej Polityki prywatności poniższe terminy mają następujące znaczenie:

 1. Administrator - ROLV Group Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (05-800) przy ul. Traktowej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000387535, posiadająca NIP: 5342472319, REGON: 142955045, o kapitale zakładowym w wysokości 636 000,00 zł.
 2. Strona/usługa - strona internetowa dostępna pod adresem https://rolv.pl
 3. Użytkownik -każdy podmiot korzystający z Witryny.
 4. Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Poufność  - właściwość polegająca na zapewnieniu, że informacje (np. dane osobowe) są dostępne tylko dla upoważnionych osób
 6. Przetwarzanie danych - wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza operacje wykonywane w systemach informatycznych.
 7. Dane osobowe  - informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania na podstawie jednego bądź kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagrania głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem urządzeń rejestrujących lub innej podobnej technologii.
 8. Polityka  - niniejszych Zasad przetwarzania danych osobowych.
 9. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 10. Podmiot danych - osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora

§2 Zakres

 1. Polityka Prywatności dotyczy danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej Administratora w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Strony, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt (pliki cookies).

§3 Przetwarzanie danych przez Administratora

 1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza Dane Osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z RODO i przewidzianymi w nim zasadami przetwarzania danych.
 2. Administrator zapewnia, że zbierane i przetwarzane przez niego dane są zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nim zasadami przetwarzania danych.
 3. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania (np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów). Administrator zapewnia, że dane zbierane są jedynie w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane jedynie przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 4. Przetwarzając Dane Osobowe Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność, a także dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Jeżeli pomimo zastosowanych środków bezpieczeństwa dojdzie do naruszenia ochrony Danych Osobowych (np. "wycieku" danych lub utraty danych), Administrator poinformuje Podmioty Danych o takim zdarzeniu w sposób zgodny z przepisami.
 5. Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail: sklep@rolv.pl

  Przekazywanie danych poza EOG

 6. Poziom ochrony Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od poziomu zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator postanowił nie przekazywać danych osobowych poza EOG. Jednakże w razie konieczności zostaną one przekazane z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony.

§4 Dane osobowe

 1. Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administrator zapewnia Klientom swobodny dostęp do swoich danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.
 2. Administrator zapewnia Klientom swobodny dostęp do swoich danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.
 3. Dostęp, zmiana, korekta danych osobowych może być dokonana w każdym czasie za pośrednictwem Konta Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu.
 4. Wszelkie informacje dotyczące dostępu, zmiany, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych Usługobiorca uzyska kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dzwoniąc pod numer telefonu znajdujący się na Stronie w zakładce "kontakt".
 5. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu i zakresie mu powierzonym.

§5 Cele i podstawa prawna przetwarzania

Rejestracja w serwisie

 1. Osoba, której dane dotyczą, rejestrując się w Serwisie, proszona jest o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia korzystania z Serwisu, Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzane są również w celach analitycznych i statystycznych - prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Jeżeli Użytkownik zamieszcza jakiekolwiek Dane Osobowe innych osób (w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić wyłącznie pod warunkiem nienaruszania prawa i dóbr osobistych tych osób.

  E-MAIL I KORESPONDENCJA TRADYCYJNA

 3. W przypadku, gdy dane osobowe zawarte w takiej korespondencji kierowane są do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub korespondencji tradycyjnej niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy na podstawie innej umowy zawartej z nadawcą lub w inny sposób niezwiązanej z jakąkolwiek relacją z Administratorem, dane osobowe zawarte w takiej korespondencji przetwarzane są wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na kierowaniu do niego korespondencji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 5. Administrator przetwarza wyłącznie Dane Osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Wszelka korespondencja przechowywana jest w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej Danych Osobowych (i innych informacji) i ujawniana wyłącznie osobom upoważnionym.

  Przetwarzanie danych w związku ze sprzedażą towarów, świadczeniem usług lub wykonywaniem innych umów

 6. W przypadku realizacji zamówienia w punkcie stacjonarnym Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji zamówienia.
 7. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto, Dane Osobowe Klientów będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i rachunkowych - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie to następuje np. w przypadku wystawienia faktury lub dokumentu TAX FREE.

  Obsługa skarg

 8. W przypadku złożenia reklamacji Administrator przetwarza podane dane osobowe w celu rozpatrzenia reklamacji.
 9. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na realizacji obowiązków wynikających z umowy zawartej z klientem poprzez rozpatrzenie reklamacji.

  GROMADZENIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE SKARGAMI I REKLAMACJAMI

 10. W przypadku złożenia skargi lub wniosku Administrator przetwarza podane dane osobowe w celu obsługi takiego wniosku.
 11. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest poprawa jakości świadczonych usług.

  MONITORING ODWIEDZIN

 12. Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz utrzymania porządku na terenie nieruchomości, a także ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora lub w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie zarządzanym przez Administratora oraz ochrona ich praw.
 13. Obszar objęty monitoringiem Administratora jest oznaczony odpowiednimi znakami graficznymi.

§6 Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi oraz celu przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres pozwalający na realizację tego interesu lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody. Gdy podstawą przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane przetwarzane są do czasu rozwiązania umowy.

§7 Udostępnianie danych

 1. Dane podane przez klienta mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Mowa tu o podmiotach świadczących usługi na rzecz administratora, posiadających podpisane stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz niewykraczających poza cel i zakres udzielonej przez klienta zgody.
 2. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom.
 3. Dane mogą być udostępniane uprawnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań. Administrator ma obowiązek udostępnić Klientowi wszelkie dane na jego wyraźne żądanie, które wynika z przepisów Rozporządzenia.

§8 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Podmioty danych mają prawo do:
  1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych,
  2. prawo do uzyskania kopii danych.
  3. prawo do uzyskania kopii danych,
  4. prawo do sprostowania,
  5. prawo do usunięcia danych,
  6. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  7. prawo do usunięcia,
  8. prawo do przenoszenia danych,
  9. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
  10. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
  11. prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych,
  12. prawo do wycofania zgody,
  13. prawo do złożenia skargi
 2. Żądanie realizacji praw Podmiotów Danych może zostać złożone pisemnie na adres e-mail Administratora lub listownie. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Odpowiedź na wniosek powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeśli konieczne jest przedłużenie tego okresu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego działania. Spółka przechowuje informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która zgłosiła żądanie, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przez osoby, których dane dotyczą. Rejestr wniosków jest przechowywany w sposób zapewniający integralność i poufność zawartych w nim danych.

§9 Pliki cookie

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu prawidłowego świadczenia Użytkownikowi usług drogą elektroniczną. W związku z tym Administrator oraz podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując i uzyskując dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.

  NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE

 2. Administrator wykorzystuje niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług i funkcjonalności Serwisu, z których Użytkownik chce korzystać. Niezbędne pliki cookies mogą być instalowane wyłącznie przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z korzystaniem z niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  ANALITYCZNE I STATYSTYCZNE PLIKI COOKIE

 4. Funkcjonalne pliki cookies wykorzystywane są w celu zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów Użytkownika i mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu.
 5. Analityczne pliki cookie umożliwiają pozyskiwanie informacji, takich jak liczba odwiedzin i źródła ruchu w Serwisie. Są one wykorzystywane do określenia, które strony są bardziej, a które mniej popularne, a także do zrozumienia, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po Serwisie poprzez prowadzenie statystyk ruchu w Serwisie. Przetwarzanie danych odbywa się w celu poprawy działania Serwisu i może być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych w związku z wykorzystywaniem przez Administratora w tym celu niezbędnych i analitycznych plików cookies jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest zapewnienie jak najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisie
 7. Przetwarzanie Danych Osobowych w związku z korzystaniem z funkcjonalnych i analitycznych plików cookie jest uzależnione od zgody Użytkownika na korzystanie (oddzielnie) z funkcjonalnych i analitycznych plików cookie. Zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie za pośrednictwem tej platformy

  Marketing COOKIES

 8. Marketingowe pliki cookie pozwalają nam dostosować wyświetlane treści reklamowe do zainteresowań Użytkowników w ramach Serwisu i poza nim. Na podstawie informacji z tych plików cookies profilowana jest aktywność Użytkowników. Reklamowe pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 9. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych w związku z wykorzystywaniem przez Administratora w tym celu reklamowych plików cookies jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 10. Przetwarzanie Danych Osobowych przy użyciu plików cookie jest możliwe po uzyskaniu zgody, którą można wycofać w dowolnym momencie.

§10 Narzędzia analityczne i marketingowe

Administrator stosuje różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane do celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje o tych narzędziach.

GOOGLE ANALYTICS

 1. Pliki cookies Google Analytics to pliki cookies wykorzystywane przez Google do analizy korzystania z Serwisu przez Użytkownika, tworzenia statystyk i raportów dotyczących działania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika, ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą znajdują się pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

  GOOGLE ADWORDS

 2. Google AdWords to narzędzie umożliwiające mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalające na analitykę m.in. słów kluczowych i liczby unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords umożliwia również wyświetlanie naszych reklam osobom, które odwiedziły Serwis w przeszłości. Informacje o przetwarzaniu danych przez Google w ramach powyższej usługi dostępne są pod następującym linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

  FACEBOOK Pixels

 3. Facebook Pixels to narzędzie pozwalające mierzyć skuteczność kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w serwisie Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora również z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

§11 Zarządzanie ustawieniami plików cookie

 1. Korzystanie z plików cookies w celu gromadzenia za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskiwania dostępu do danych przechowywanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana.
 2. Zgoda Użytkownika może zostać wycofana w dowolnym momencie.
 3. Wycofanie zgody na korzystanie z plików cookie jest możliwe za pośrednictwem ustawień przeglądarki.
 4. Zgodę można również wycofać, kontaktując się z Administratorem
 5. Użytkownik może w dowolnym momencie zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla używanej przeglądarki za pomocą narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami: http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory i http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

§12 Dzienniki serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
 2. Dane te są wykorzystywane do celów administracyjnych i zapewnienia jak najbardziej efektywnego działania świadczonych usług.
 3. Przeglądane zasoby są identyfikowane za pomocą adresów URL. Rekord może podlegać:
  1. czas nadejścia żądania lub zapytania,
  2. czas wysyłania odpowiedzi,
  3. nazwa stacji klienckiej (protokół http),
  4. informacje o błędach (które wystąpiły podczas wykonywania transakcji http),
  5. informacje o przeglądarce klienta,
  6. informacje o adresie IP,
 4. Powyższe dane nie są powiązane z konkretnymi przeglądarkami,
 5. Powyższe dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwerem.

§13 Zmiany w polityce prywatności i plików cookie

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce przejrzystości
 3. Ostatnia aktualizacja postanowień Polityki ma miejsce w dniu 12/01/2023.